Cau Canolfan Galw Heibio Area 43 o Ddydd Llun 23ain o Fawrth 2020

Mae argyfwng Covid-19 yn datblygu’n gyflym iawn, ac rwyf wedi penderfynu cau’r Ganolfan Galw Heibio i gleientiaid ar unwaith. Nid oedd hyn yn benderfyniad hawdd, ond rhaid oedd gwneud hyn er budd iechyd ein staff, cleientiaid a’r boblogaeth ehangach, ac i gefnogi’r mesurau sy’n cael eu cymryd gan weithwyr iechyd proffesiynol i gyfyngu ar y pwysau ar y GIG.

Bydd staff Area 43 ar gael i ddarparu gwybodaeth, cefnogaeth a chwnsela o bell, ar-lein, dros y teleffon neu drwy neges destun a thrwy gysylltiad fesul ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol Area 43. Felly, cadwch mewn cysylltiad i gael y wybodaeth ddiweddaraf a chyfarwyddyd.

Bydd cwnselwyr ysgolion Area 43 yn gweithio o adref ac yn cynnig cwnsela o bell, fesul Zoom, platfform ar-lein gan ddefnyddio dolen tecst, clywedol neu fideo neu dros y teleffon. I gael mynediad i gefnogaeth cwnsela, a wnewch chi gwblhau dolen hunan-gyfeirio (ar gyfer plant oedran ysgol/ pobl ifanc yng Ngheredigion a Sir Gâr) a bydd cwnselydd yn cysylltu gyda chi yn uniongyrchol.

Mae gwasanaeth cwnsela ar-lein Area 43 hefyd ar gael i’r rheiny rhwng 16 – 30 mlwydd oed, sy’n byw yng Ngheredigion, Sir Gâr a Sir Benfro drwy gwblhau’r ffurflen gofrestru ar ein gwefan.

Gofynnwn fod pob ysgol/gwasanaethau cefnogi ar gyfer pobl ifanc yn ein hardal yn cynnwys dolen i  wefan Area 43.

Mae’r sefyllfa rydym oll yn ein canfod ein hun ynddi yn ddigynsail ac mae’n newid yn feunyddiol. Mae pob un ohonom yn Area 43 angen i chi aros adref cyn belled ag y bo modd a chadw’n ddiogel.

Sally Jones, Area 43 – Prif Weithredwr