Area43 Counselling

Ffon am Dim: 0800 0385778

Ffoniwch ni am sgwrs am yr hyn y medrwn ei gynnig

Cwnsela Ar Sail Ysgolion

Mae Area 43 yn cynnig gwasanaethau cwnsela annibynnol yn Ysgol Gyfun Aberaeron, Ysgol Uwchradd Aberteifi, Ysgol Bro Pedr, Ysgol Bro Teifi, Ysgol Y Preseli a Gwasanaeth Cwnsela Annibynnol wedi ei seilio mewn ysgolion i Derbynfa o Blwyddyn 13 yn sir Gâr.

Fe wnaeth y gwasanaeth cynghori ddechrau yn 2008, yn dilyn ymrwymiad gan Lywodraeth Cymru y byddai ‘holl blant ysgol yn gallu cael mynediad at wasanaethau cynghori, gan roi hyder iddynt y byddai eu hanghenion yn cael eu clywed a’u cyfeirio.’ Roedd datblygiad y gwasanaeth cwnsela ar sail-ysgol cyffredinol ar gyfer plant a phobl ifanc yng Nghymru yn argymhelliad o Adroddiad Ymchwiliad Clywch gan Gomisiynydd Plant Cymru.

Mae cynghori yn ffordd grefftus o helpu pobl gyda materion personol a datblygiadol ac anawsterau. Mae amgylchedd diogel a chyfrinachol yn rhoi cyfle i unigolion i archwilio, darganfod a dod o hyd i ffyrdd i fyw mewn ffordd fwy boddhaol a medrus. Mae’n cynnig y cyfle i gynyddu hunanymwybyddiaeth, datblygu adnoddau personol a deall y problemau yn ogystal â datblygu strategaethau i ymdopi â newid.

Mae gwasanaeth cwnsela Area 43 ar gael i holl blant a phobl ifanc, pun ai a ydynt yn yr ysgol, cartref neu ‘addysgu fel arall’. Mae gennym gwnselwydid gwrywaidd a benywaidd yn etîmtim a gallwn gynnig cwnsela’n ddwyieithog. Rydym yn cynniggwasanaetheth yma mewn 19 ysgol uwchradd, mae gennym 5 uned ble rydym yn cyfeirio disgyblion, yn gwasanaethu 2 ysgol arbennig a 140ysgolionion cynradd ac yn cyflwyno sesiynau cwnselai dros 1,000 o bobl ifanc yn flynyddol.

 

Sut mae Myned Cwnsela Ar Sail Ysgolion Gan Area 43

Mae sawl gwahanol ffordd o fyned y gwasanaeth cynghori – I wneud apwyntiad gofynnwch yn uniongyrchol i’ch Athro, Pennaeth Blwyddyn neu’r Cynghorydd yn eich ysgol. Os yr ydych am wneud apwyntiad heb siarad ag unrhyw un yn yr ysgol, gallwch ffonio Area 43 ar 0800 849 7979, sy’n alwad rhad ac am ddim neu ffoniwch 01239 614566, yn ystod oriau gwaith, neu cwblhewch ein ffurflen hunangyfeirio. Mewn rhai amgylchiadau, byddwn am ofyn i’ch rhieni/gofalwyr am eu hawl, ond byddem yn trafod hyn gyda chi o flaen llaw.

Mae Area 43 yn cymryd cyfeiriadau gan asiantaethau proffesiynol arall, rhieni/gofalwyr, gweithwyr iechyd, gweithwyr ieuenctid a staff ysgol ond ni all unrhyw un eich ‘gorfodi’ chi i gael cwnsela os nad ydych eisiau.

Mae Area 43 yn aelod gweithredol o’r British Association for Counselling & Psychotherapy (BACP) a’i hadran Blant & Phobl Ifanc. Rydym yn ymrwymedig i gefnogi Fframwaith Moesegol BACP am Ymarfer Da mewn Cwnsela. Caiff y gwasanaeth cwnsela ei monitro gan oruchwyliwr clinigol, y cyfarwyddwr clinigol a rheolaeth yn Area 43.

Cwnsela Arlein

Yma i Chi yw Gwasanaeth Cynghori Ar-lein RHAD AC AM DDIM i’r holl bobl ifanc sy’n byw yng Ngheredigion, (oed 16-30) a’r rheiny 13-18 oed sydd wedi cofrestru ym meddygfeydd teulu yn Ne Penfro. Mae gennym dîm o gynghorwyr gwrywaidd a benywaidd sy’n gallu cynnig gwasanaeth dwyieithog. Mae ein holl gynghorwyr yn meddu ar gymwysterau cydnabyddedig o leiaf hyd at lefel gradd, gan ychwanegu hyfforddiant arbenigol wrth weithio gyda phobl ifanc.

Cwnsela Ar Sail Canolfan

Mae Area 43 hefyd yn cynnig gwasanaeth cynghori proffesiynol, cyfrinachol, sy’n rhad ac am ddim i holl bobl ifanc oed 16-25 sy’n gallu mynychu ein Canolfan Galw-mewn yn Aberteifi. Cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion uwch, neu ffoniwch ni am sgwrs.

Caiff ein gwasanaeth cynghori ei gyflwyno gan bobl broffesiynol sydd wedi eu hyfforddi’n dda ac wedi eu rhoi gan bobl sydd wir yn deall gwerthoedd a bwriadau, yn ogystal â chyfyngiadau cynghori.

Yn llethol, mae plant a phobl ifanc yn adrodd bod cynghori wedi eu helpu hwy ac wedi gwneud wir gwahaniaeth i wella ansawdd eu bywydau a’r ymdeimlad o les. Roeddent yn poeni llai, yn teimlo bod ganddynt fwy o gefnogaeth ac yn fwy abl i ymdopi gyda materion yn ysgol, yn y cartref ac ym mywyd yn gyffredinol.

Rydym bob amser â diddordeb mewn cwrdd â chynghorwyr cofrestredig BACP (neu gyfartal) i drafod cyfleoedd posibl yn Area 43, neu i drafod ein gwaith yn gyffredinol. Cysylltwch â Lisa Head 01239 614566.


Dolenni
samaritans logo

Samaritans

childline

Childline

Papyrus Hopeline

Papyrus

YoungMinds Crisis Messenger

YoungMinds Crisis Messenger

CALM_Logo

CALM

CALL Helpline

C.A.L.L

Ffon am Dim: 0800 0385778

Ffoniwch ni am sgwrs am yr hyn y medrwn ei gynnig

Dyma gasgliad o ymatebion gan fyfyrwyr wnaeth ddarparu adborth am eu profiadau cynghori:

“Fe wnaeth fy helpu i ddeall yr emosiynau a oedd gennyf. Fe wnaeth fy helpu i newid sut yr oeddwn yn delio gydag a gweld problemau. Fe wnaeth fy helpu i ymddiried mewn eraill yn fwy nag yr oeddwn o’r blaen”

“Drwy adeiladu fy hyder yn y dosbarth a fy helpu i reoli fy nhymer”

“Fe wnaeth y sesiwn gynghori fy helpu i mi gredu yn fy hun, ddim i roi fy hun i lawr neu deimlo’n anesmwyth yng nghwmni pobl, i feddwl pethau’n ofalus ac nid oes angen poeni am ddim byd”

“Nid wyf yn teimlo dan bwysau cymaint ag yr oeddwn ac rwyf wedi siarad gyda rhywun am fy mhroblemau. Rwyf wedi ennyn hyder ac nid wyf yn dadlau gyda’r athrawon bellach”

“Fe wnaeth fy helpu i i weld sut yr oeddwn yn ddig a sut mae ymdopi ac rwyf wedi dysgu strategaethau”

“Oherwydd roeddwn yn gallu siarad am unrhyw beth a deimlais yn gyffyrddus. Roedd fy nheimladau am foreau Llun yn well”

“Fe wnaeth fy helpu newid a nawr mae pobl yn mwynhau bod yn fy nghwmni a chefais fy hyder yn ôl”

“Roedd hi’n braf cael gwybod fy mod i unwaith yr wythnos yn gallu siarad â rhywun, roedd modd i mi ganolbwyntio ar fy ngwaith ysgol yn lle poeni am bethau a oedd ar fy meddwl a dysgais sut i helpu fy hun a chael mwy o hyder”

“Fe wnaeth fy helpu troi fy rhagolwg ar bethau a theimlaf lawer hapusach am fy hun a pherthnasau gyda phobl eraill o’m cwmpas”

“Oherwydd bues i’n meddwl gwneud niwed i mi fy hun ond mae cyngor wedi fy helpu drwy’r sefyllfa”

“Teimlaf fy mod wedi dod o hyd i mi fy hun eto. Rwyf lawer hapusach nawr ac mae pethau’n dechrau gwella.”

 

Carmarthenshire CC Logo 2

Ceredigion logo 2

CYC LOGO 2

EAFRD & LEADER logo jpeg