Teitl y swydd:   Prif Swyddog Gweithredol (PSG)

Cytundeb:         Parhaol, llawn-amser

Cyflog:              £40,000 – £45,000 p.a. (hefyd £2,000 pecyn ail-leoli)

Lleoliad:            Lleolir yng Ngorllewin Cymru – Aberteifi, Ceredigion, SA43 1DW

 

Mae Area 43 (Prosiect Ieuenctid Aberteifi) yn elusen ysbrydoledig, sy’n rhedeg Canolfan Galw Heibio yn Aberteifi, sy’n darparu gwybodaeth, cefnogaeth a hyfforddiant i bobl ifanc 16-25 mlwydd oed a gwasanaethau cwnsela i’r rhai 10-30 mlwydd oed. Fe’i sefydlwyd fel prosiect a arweinir gan anghenion cymunedol ym 1996 ac rydym wedi bod ynghanol y Trydydd Sector yng Ngorllewin Cymru am fwy nag 20 mlynedd. Mae Area 43 yn darparu amgylchedd diogel, hwyliog, addysgiadol ac ysbrydoledig i bobl ifanc gael gafael ar gymorth; gan rymuso pobl ifanc i fynegi eu hunain trwy ymgysylltu â’r materion sy’n effeithio arnynt yn uniongyrchol.

Bellach yn 2020, mae Area 43 wedi derbyn grant gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol sydd i raddau helaeth yn talu costau rhedeg y Ganolfan am y pum mlynedd nesaf. Golyga hyn bod gennym gyfle aruthrol i ymestyn ein gwasanaethau i gyfeiriadau newydd.

I gyd-fynd ag ymddeoliad y deiliad presennol, mae Area 43 yn chwilio am Brif Swyddog Gweithredol newydd i gynnal ein gwasanaethau presennol i’r lefel uchel yr ydym wedi’i chyflawni ond hefyd i ddatblygu gweithgareddau a gwasanaethau newydd ar gyfer ein grwpiau cleientiaid presennol a newydd.

 

Cyfrifoldebau allweddol:

  • Cydlynu rhedeg Area 43 a’r Ganolfan Galw Heibio’n llyfn, cefnogi’r tîm staff cyfan a chysylltu â’r Ymddiriedolwyr ac adrodd yn ôl iddynt.
  • Gwella a datblygu cynnig Area 43 i bobl ifanc – gan gynnwys pethau megis gwybodaeth, cefnogaeth, hyfforddiant a gwasanaethau cwnsela.
  • Diffinio a darparu map ffordd, meithrin arloesedd a newid, i gyflawni nodau strategol.
  • Cynnal ffrydiau cyllido presennol a datblygu rhai newydd.

 

Yn ogystal â diddordeb amlwg a brwd yng ngwaith Area 43, bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad o:

  • Brofiad ar lefel Prif Swyddog Gweithredol neu uwch dîm rheoli gyda chyfrifoldeb eang mewn sefydliad o raddfa a chymhlethdod tebyg.
  • Ddatblygu a gweithredu cynlluniau strategol pellgyrhaeddol, gan drosi gweledigaeth i realiti.
  • Brofiad sylweddol o reoli perfformiad gweithredol ac ariannol cadarn.
  • Goruchwylio cyllidebau o raddfa a chymhlethdod tebyg.
  • Agwedd entrepreneuraidd a chreadigol tuag at dwf, ynghyd â phrofiad profedig mewn arwain strategaethau cynhyrchu incwm effeithiol.

 

Os hoffech dderbyn Pecyn Gwybodaeth ar gyfer y rôl hon gyda manylion ar sut mae gwneud cais, neu am sgwrs anffurfiol, cysylltwch â Nick Shanks ar e-bost nick.shanks@harrishill.co.uk gyda’ch rhif teleffon ac amserau addas y gallwch siarad.

Nodwch os gwelwch yn dda: ni fydd ymateb i’r hysbyseb hon ynddo’i hun yn cael ei ystyried yn gais. Byddwn angen CV a datganiad ategol yn mynd i’r afael â’r fanyleb person llawn yn y pecyn gwybodaeth.

 

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Dydd Gwener 6ed Tachwedd 2020