Teitl y Swydd: Uwch Weithiwr Cefnogi

Contract:       Llawn Amser (37 awr)

Cyflog:            £26,780 y flwyddyn pro rata

Lleoliad:         Wedi’i leoli yng Ngorllewin Cymru, yn gweithio ledled Ceredigion.

Buddion:        Cyfraniadau pensiwn: 3% cyflogwr; 3% gweithiwr 20 diwrnod p.a. a gwyliau banc statudol pro rata

Ariennir y swydd hon gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol.

Mae Dyfodol Ni yn chwilio am staff cymorth ieuenctid deinamig a brwdfrydig ar gyfer ei  gaffi ieuenctid a gwasanaeth cymorth symudol, Llyw a Byw. Bydd y wasanaeth yn darparu man diogel i bobl ifanc ar draws y sir mewn modd anffurfiol llawn hwyl. Rydym yn chwilio am ymgeisydd sydd:

â phrofiad blaenorol mewn rôl gefnogol gyda chyfrifoldeb eang.

 • â phrofiad blaenorol o weithio gyda phobl ifanc.
 • yn ofalgar, yn sensitive, ac yn amyneddgar tra’n cefnogi pobl I fod mor annibynnol â phosibl.
 • yn ddyfeisgar, yn wydn, ac yn arloesol.
 • bod â thrwydded yrru lawn y DU.

Mae angen tystysgrif DBS Ywch ar gyfer y rôl hwn.

Os hoffech unrhyw wybodaeth bellach, neu os hoffech drafod y swydd, cysylltwch â Sally Hurman i wneud trefniadau ar gyfer sgwrs gyda’r rheolwr perthnasol.

Pecyn Gwybodaeth Recriwtio

Ffurflen Gais

Ffurflen Monitro Amrywiaeth

Dyddiad Cau:     11 Rhagfyr 2023

 

Teitl y Swydd: Gweithiwr Cefnogi

Contract:       Rhan Amser (29.6) / Rhan Amser (22.2)

Cyflog:            £24,000 y flwyddyn pro rata

Lleoliad:         Wedi’i leoli yng Ngorllewin Cymru, yn gweithio ledled Ceredigion.

Buddion:        Cyfraniadau pensiwn: 3% cyflogwr; 3% gweithiwr 20 diwrnod p.a. a gwyliau banc statudol pro rata

Ariennir y swydd hon gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol.

Mae Dyfodol Ni yn chwilio am staff cymorth ieuenctid deinamig a brwdfrydig ar gyfer ei  gaffi ieuenctid a gwasanaeth cymorth symudol, Llyw a Byw. Bydd y wasanaeth yn darparu man diogel i bobl ifanc ar draws y sir mewn modd anffurfiol llawn hwyl. Rydym yn chwilio am ymgeisydd sydd:

 • â phrofiad blaenorol mewn rôl gefnogol.
 • â phrofiad blaenorol o weithio gyda phobl ifanc.
 • yn ofalgar, yn sensitive, ac yn amyneddgar tra’n cefnogi pobl I fod mor annibynnol â phosibl.
 • yn ddyfeisgar, yn wydn, ac yn arloesol.
 • bod â thrwydded yrru lawn y DU.

Mae angen tystysgrif DBS Ywch ar gyfer y rôl hwn.

Os hoffech unrhyw wybodaeth bellach, neu os hoffech drafod y swydd, cysylltwch â Sally Hurman i wneud trefniadau ar gyfer sgwrs gyda’r rheolwr perthnasol.

Pecyn Gwybodaeth Recriwtio

Ffurflen Gais

Ffurflen Monitro Amrywiaeth

Dyddiad Cau:     11 Rhagfyr 2023

 

Teitl y Swydd: Cwnselydd Pobl Ifanc

Contract: Newidiol

Cyflog: £113.30 y diwrnod

Meysydd: Gorllewin Cymru (Ceredigion, Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro)

Gogledd Ceredigion

Powys

Ar-lein/ Banc

Buddion: Cyfraniadau pensiwn: 3% cyflogwr; 5% gweithiwr

20 diwrnod y flwyddyn a gwyliau banc statudol

Mae Area 43 yn chwilio am Gynghorwyr Pobl Ifanc i ymuno â’n tîm yn Area 43. Mae hwn yn broses recriwtio barhaus a byddem yn annog ymgeiswyr sydd â diddordeb i wneud cais cyn gynted â phosibl oherwydd gall cyfweliadau gael eu cynnal cyn y dyddiad cau. Bydd y swyddi mewn rhai lleoliadau yn Sir Gâr, Ceredigion, Sir Benfro, Powys neu ar-lein, a’r rhain i’w cadarnhau. Bydd ymgeiswyr yn frwdfrydig ac yn angerddol ac yn meddu ar gymhwyster Cwnsela ar lefel diploma neu gyfwerth, a gydnabyddir gan Gymdeithas Cwnselwyr a Seicolegwyr Prydain (BACP).

Os oes gennych ddiddordeb, siaradwch â Christie Goymer, Rheolwr Gwasanaethau Cwnsela, (ffôn: 01239 920 149) ynghylch rôl y swydd, y meysydd/lleoliadau i’w cynnwys a’r dyddiau/oriau gofynnol sy’n amrywio yn dibynnu ar eich argaeledd a gofynion Area 43.

Pecyn Gwybodaeth Recriwtio

Ffurflen Gais

Ffurflen Monitro Amrywiaeth

 

Rôl:                          Ymddiriedolwr

Cytundeb:                Gwirfoddol

Lleoliad:                   Lleoli yng Ngorllewin Cymru – Aberteifi, Ceredigion, SA43 1DW

                                 Caiff costau teithio rhesymol eu talu.

Ymrwymiad:            Pedwar cyfarfod bwrdd y flwyddyn ynghyd â gofynion ad hoc

 Pwrpas cyffredinol y rôl:

Gan fod y bwrdd yn gyfrifol ac yn atebol am lywodraethu a gweithredu’r elusen, maent yn atebol i raddau amrywiol i amrywiaeth o ddeiliaid diddordeb, gan gynnwys: defnyddwyr gwasanaeth, aelodau, cyllidwyr, y Comisiwn Elusennau, a Thŷ’r Cwmnïau. Rhaid rhoi sylw manwl i’r ddogfen lywodraethol i ddarganfod y math o strwythur sefydliadol a’r ystod o bartïon â diddordeb.

 • Sicrhau bod yr elusen a’i chynrychiolwyr yn gweithredu o fewn fframwaith cyfreithiol a rheoliadol y sector ac yn unol â dogfen lywodraethol y sefydliadau, gan ymdrechu’n barhaus am arfer gorau ym maes llywodraethu.
 • Cynnal y ddyletswydd ymddiriedol a fuddsoddir yn y swydd, gan gyflawni dyletswyddau o’r fath mewn ffordd sy’n ymdrechu’n barhaus am arfer gorau mewn trefn lywodraethol.
 • Pennu cyfeiriad a datblygiad cyffredinol yr elusen trwy lywodraethu da a chynllunio strategol clir
 • Hyrwyddo hyder ac ymddiriedaeth y cyhoedd yn yr elusen.

Os oes angen unrhyw wybodaeth bellach arnoch neu os hoffech drafod y sefyllfa, cysylltwch â Rachael Eagles  (Rachael@area43.co.uk) i drefnu sgwrs.