CWNSELYDD

Mae Area 43 yn sefydliad ieuenctid hir-sefydlog, sy’n darparu gwasanaethau i blant a phobl ifanc ar draws gorllewin Cymru. Fel rhan o’r ddarpariaeth hon, rydym yn darparu gwasanaethau cwnsela yn yr ysgolion ac mewn sefydliad preifat i bobl ifanc. Mae Area 43 yn edrych i recriwtio cwnselydd, yn gweithio’n deithiol ar draws y ddarpariaeth yn darparu gwasanaethau wyneb i wyneb a gwasanaethau ar-lein, yn ôl yr angen. Bydd ymgeiswyr yn frwdfrydig ac yn angerddol gyda chymhwyster diploma neu debyg a gydnabyddir gan y British Association of Counsellors and Physiotherapists (BACP). I wneud cais anfonwch CV a llythyr eglurhaol i counselling@area43.co.uk

Rydym yn hynod awyddus i glywed gan gwnselwyr wedi eu lleoli yn Sir Benfro a’r rheiny sy’n barod i deithio.

Cliciwch yma am y Swydd Ddisgrifiad


Teitl y swydd: Gweithiwr Cymorth Ieuenctid

Cytundeb: Parhaol, amser-llawn

Cyflog: £17,000 pa

Lleoliad: Lleolir yng Ngorllewin Cymru – Aberteifi, Ceredigion, SA43 1DW

Mae Area 43 (Prosiect Ieuenctid Aberteifi) yn elusen ysbrydoledig, sy’n rhedeg Canolfan Galw Heibio yn Aberteifi, sy’n darparu gwybodaeth, cefnogaeth a hyfforddiant i bobl ifanc 14-25 mlwydd oed a gwasanaethau cwnsela i’r rheini rhwng 5 a 30 mlwydd oed. Fe’i sefydlwyd fel prosiect a arweinir gan anghenion cymunedol ym 1996 ac rydym wedi bod yng nghalon y Trydydd Sector yng Ngorllewin Cymru am fwy nag 20 mlynedd. Mae Area 43 yn darparu amgylchedd diogel, hwyliog, addysgiadol ac ysbrydoledig i bobl ifanc gael gafael ar gymorth; grymuso pobl ifanc i fynegi eu hunain trwy ymgysylltu â’r materion sy’n effeithio arnynt yn uniongyrchol.

Nawr yn 2021, bydd Area 43 yn lansio ei ddarpariaeth caffi ieuenctid newydd, gan ddarparu mannau diogel mewn modd anffurfiol hwyliog i bobl ifanc yr ardal, a chwiliwn am ymgeiswyr ar gyfer swydd Gweithiwr Cymorth Ieuenctid, i’w leoli yn y caffi ieuenctid, i darparu gwybodaeth a chefnogaeth i bobl ifanc a gweithgareddau cyflwyno. Bydd y rôl yn cynnwys patrwm yn seiliedig ar sifftiau rhwng 11-7 dydd Llun i ddydd Sadwrn.

Cyfrifoldebau allweddol:

· Darparu gwybodaeth a chefnogaeth i bobl ifanc sy’n cyrchu’r gwasanaeth galw heibio

· Creu a chynnal gweithgareddau ar y cyd â phobl ifanc

· Grymuso pobl ifanc i gyflwyno eu syniadau ar gyfer darparu gwasanaeth

· Ymgysylltu â phobl ifanc, wyneb yn wyneb ac yn rhithwir

· Hyrwyddo a rheoli amgylchedd diogel, cynhwysol ar gyfer darpariaeth galw heibio

 

Yn ogystal â diddordeb amlwg a dilys yng ngwaith Area 43, bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad o / arddangos:

• Profiad blaenorol mewn rôl gefnogol gyda chyfrifoldeb eang

• Profiad blaenorol o weithio gyda phobl ifanc

• Yn gallu bod yn ofalgar, yn sensitif ac yn amyneddgar wrth gefnogi pobl i fod mor annibynnol â phosib.

• Brwdfrydedd i wneud gwahaniaeth i fywydau pobl

• Y gallu i wrando, deall ac ymateb i bobl, gan roi’r person sy’n cael ei gefnogi’n gyntaf ar bob achlysur.

• Y gallu i weithio’n dda â phobl a gweithio mewn cytgord ag eraill, trwy herio a helpu pobl i ddatblygu a dysgu o’u profiadau.

• Y gallu i fod yn hyblyg ac yn agored i heriau, syniadau a phrofiadau newydd

• Y gallu i ddangos gwerthoedd ac ymddygiadau Area 43

Os hoffech dderbyn Pecyn Gwybodaeth am y swydd hon gyda manylion sut mae gwneud cais, neu am sgwrs anffurfiol, cysylltwch â ni

dropin@area43.co.uk

Nodwch os gwelwch yn dda: nid yw ymateb i’r hysbyseb hwn yn unig yn cael ei ystyried yn gais. Rydym angen CV a datganiad i gefnogi, gan ymateb i’r manyleb swydd yn llawn yn y pecyn gwybodaeth.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Dydd Gwener 30ain Gorffennaf

Ariennir y swydd hon gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol.