Teitl y Swydd:             Cwnsela
Cytundeb:                  Newidiol
Cyflog:                        £105 y dydd
Lleoliad:                      Lleolir yng Ngorllewin Cymru

Mae Area 43 yn sefydliad ieuenctid hir-sefydlog, sy’n darparu gwasanaethau i blant a phobl ifanc ar draws gorllewin Cymru. Fel rhan o’r ddarpariaeth hon, rydym yn darparu gwasanaethau cwnsela yn yr ysgolion ac mewn sefydliad preifat i bobl ifanc. Mae Area 43 yn edrych i recriwtio cwnselydd, yn gweithio’n deithiol ar draws y ddarpariaeth yn darparu gwasanaethau wyneb i wyneb a gwasanaethau ar-lein, yn ôl yr angen. Bydd ymgeiswyr yn frwdfrydig ac yn angerddol gyda chymhwyster diploma neu debyg a gydnabyddir gan y British Association of Counsellors and Physiotherapists (BACP). I wneud cais anfonwch CV a llythyr eglurhaol i counselling@area43.co.uk

Rydym yn hynod awyddus i glywed gan gwnselwyr wedi eu lleoli yn Sir Benfro a’r rheiny sy’n barod i deithio.

Cliciwch yma am y Swydd Ddisgrifiad

 

Rôl:                          Ymddiriedolwr
Cytundeb:                Gwirfoddol
Lleoliad:                   Lleoli yng Ngorllewin Cymru – Aberteifi, Ceredigion, SA43 1DW
                                 Caiff costau teithio rhesymol eu talu.
Ymrwymiad:            Pedwar cyfarfod bwrdd y flwyddyn ynghyd â gofynion ad hoc
 Pwrpas cyffredinol y rôl:

Gan fod y bwrdd yn gyfrifol ac yn atebol am lywodraethu a gweithredu’r elusen, maent yn atebol i raddau amrywiol i amrywiaeth o ddeiliaid diddordeb, gan gynnwys: defnyddwyr gwasanaeth, aelodau, cyllidwyr, y Comisiwn Elusennau, a Thŷ’r Cwmnïau. Rhaid rhoi sylw manwl i’r ddogfen lywodraethol i ddarganfod y math o strwythur sefydliadol a’r ystod o bartïon â diddordeb.

  • Sicrhau bod yr elusen a’i chynrychiolwyr yn gweithredu o fewn fframwaith cyfreithiol a rheoliadol y sector ac yn unol â dogfen lywodraethol y sefydliadau, gan ymdrechu’n barhaus am arfer gorau ym maes llywodraethu.
  • Cynnal y ddyletswydd ymddiriedol a fuddsoddir yn y swydd, gan gyflawni dyletswyddau o’r fath mewn ffordd sy’n ymdrechu’n barhaus am arfer gorau mewn trefn lywodraethol.
  • Pennu cyfeiriad a datblygiad cyffredinol yr elusen trwy lywodraethu da a chynllunio strategol clir
  • Hyrwyddo hyder ac ymddiriedaeth y cyhoedd yn yr elusen.

Os oes angen unrhyw wybodaeth bellach arnoch neu os hoffech drafod y sefyllfa, cysylltwch â Rachael Eagles  (Rachael@area43.co.uk) i drefnu sgwrs.