Teitl y Swydd: Cwnselydd Pobl Ifanc

Contract: Newidiol

Cyflog: £113.30 y diwrnod

Meysydd: Gorllewin Cymru (Ceredigion, Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro)

Gogledd Ceredigion

Powys

Ar-lein/ Banc

Buddion: Cyfraniadau pensiwn: 3% cyflogwr; 5% gweithiwr

20 diwrnod y flwyddyn a gwyliau banc statudol

Mae Area 43 yn chwilio am Gynghorwyr Pobl Ifanc i ymuno â’n tîm yn Area 43. Mae hwn yn broses recriwtio barhaus a byddem yn annog ymgeiswyr sydd â diddordeb i wneud cais cyn gynted â phosibl oherwydd gall cyfweliadau gael eu cynnal cyn y dyddiad cau. Bydd y swyddi mewn rhai lleoliadau yn Sir Gâr, Ceredigion, Sir Benfro, Powys neu ar-lein, a’r rhain i’w cadarnhau. Bydd ymgeiswyr yn frwdfrydig ac yn angerddol ac yn meddu ar gymhwyster Cwnsela ar lefel diploma neu gyfwerth, a gydnabyddir gan Gymdeithas Cwnselwyr a Seicolegwyr Prydain (BACP).

Os oes gennych ddiddordeb, siaradwch â Christie Goymer, Rheolwr Gwasanaethau Cwnsela, (ffôn: 01239 920 149) ynghylch rôl y swydd, y meysydd/lleoliadau i’w cynnwys a’r dyddiau/oriau gofynnol sy’n amrywio yn dibynnu ar eich argaeledd a gofynion Area 43.

Pecyn Gwybodaeth Recriwtio

Ffurflen Gais

Ffurflen Monitro Amrywiaeth

 

 

Rôl:                          Ymddiriedolwr

Cytundeb:                Gwirfoddol

Lleoliad:                   Lleoli yng Ngorllewin Cymru – Aberteifi, Ceredigion, SA43 1DW

                                 Caiff costau teithio rhesymol eu talu.

Ymrwymiad:            Pedwar cyfarfod bwrdd y flwyddyn ynghyd â gofynion ad hoc

 Pwrpas cyffredinol y rôl:

Gan fod y bwrdd yn gyfrifol ac yn atebol am lywodraethu a gweithredu’r elusen, maent yn atebol i raddau amrywiol i amrywiaeth o ddeiliaid diddordeb, gan gynnwys: defnyddwyr gwasanaeth, aelodau, cyllidwyr, y Comisiwn Elusennau, a Thŷ’r Cwmnïau. Rhaid rhoi sylw manwl i’r ddogfen lywodraethol i ddarganfod y math o strwythur sefydliadol a’r ystod o bartïon â diddordeb.

  • Sicrhau bod yr elusen a’i chynrychiolwyr yn gweithredu o fewn fframwaith cyfreithiol a rheoliadol y sector ac yn unol â dogfen lywodraethol y sefydliadau, gan ymdrechu’n barhaus am arfer gorau ym maes llywodraethu.
  • Cynnal y ddyletswydd ymddiriedol a fuddsoddir yn y swydd, gan gyflawni dyletswyddau o’r fath mewn ffordd sy’n ymdrechu’n barhaus am arfer gorau mewn trefn lywodraethol.
  • Pennu cyfeiriad a datblygiad cyffredinol yr elusen trwy lywodraethu da a chynllunio strategol clir
  • Hyrwyddo hyder ac ymddiriedaeth y cyhoedd yn yr elusen.

Os oes angen unrhyw wybodaeth bellach arnoch neu os hoffech drafod y sefyllfa, cysylltwch â Rachael Eagles  (Rachael@area43.co.uk) i drefnu sgwrs.