Here-for-you-Welsh-web-page-image

Ffon am Dim: 0800 0385778

Ffoniwch ni am sgwrs am yr hyn y medrwn ei gynnig

Ffurflen Gofrestru Cwnsela Arlein

Nodwch fod y gwasanaeth yma ar gael i breswylwyr Ceredigion a Sir Benfro yn unig.


Yma i Chi yw Gwasanaeth Cynghori Ar-lein RHAD AC AM DDIM i’r holl bobl ifanc sy’n byw yng Ngheredigion, (oed 16-30) a’r rheiny 13-18 oed sydd wedi cofrestru ym meddygfeydd teulu yn Ne Penfro. Mae gennym dîm o gynghorwyr gwrywaidd a benywaidd sy’n gallu cynnig gwasanaeth dwyieithog. Mae ein holl gynghorwyr yn meddu ar gymwysterau cydnabyddedig o leiaf hyd at lefel gradd, gan ychwanegu hyfforddiant arbenigol wrth weithio gyda phobl ifanc.

Mae’r gwasanaeth Yma i Chi ar gael trwy ddulliau digidol amrywiol, megis meddalwedd e-bost, testun a sgwrs fideo. Mae’r gwasanaeth yn canolbwyntio ar y defnyddiwr a bydd y cynghorydd yn trafod eich dull cyswllt gorau ar ddechrau unrhyw berthynas gynghori.

Mae llawer o bobl ifanc yn osgoi neu’n ei chael hi’n anodd cael mynediad at wasanaethau cymorth presennol am amrywiaeth o resymau, gan gynnwys: ymrwymiadau gwaith, cyfrifoldebau gofalu, materion trafnidiaeth, diffyg preifatrwydd wrth gael mynediad i wasanaethau’n gorfforol, hyder isel, pwysau cyfoedion, anableddau, nam ar y clyw a llawer arall rhesymau.

Bydd cynghorwyr Area 43 yn darparu ymatebion priodol i argyfyngau personol a chynnig strategaethau a sgiliau ymdopi. Bydd y gwasanaeth yn rhoi mynediad i gynghorwyr pobl ifanc ar adegau sy’n gweddu i’w hanghenion, trwy gyfrwng y maent yn gyfforddus yn eu defnyddio.

Mae cynghori yn ffordd fedrus o helpu pobl â phroblemau iechyd meddwl personol, teuluol, emosiynol ac eraill. Mae Yma i Chi yn darparu amgylchedd diogel a chyfrinachol sy’n rhoi cyfle i unigolion archwilio, darganfod ac egluro anawsterau. Mae’n cynnig y cyfle i gynyddu hunanymwybyddiaeth, datblygu adnoddau personol a dealltwriaeth o broblemau yn ogystal â datblygu strategaethau i ymdopi â newid.

Bydd ein cynghorwyr yn eich trin â pharch ac nid yn eich barnu. Mae’r rhan fwyaf o bobl ifanc sydd wedi cael cwnsela wedi ei chael hi’n ddefnyddiol i’w helpu i wneud newidiadau er gwell.

Mae Area 43 yn aelod gweithredol o’r British Association for Counselling & Psychotherapy (BACP) a’i hadran Blant & Phobl Ifanc. Rydym wedi ymrwymo i gefnogi Fframwaith Moesegol BACP ar gyfer Ymarfer Da mewn Cwnsela. Mae ein holl wasanaethau cynghori yn cael eu monitro gan y cyfarwyddwr clinigol a’r rheolwyr yn Area 43.

Mae’r gwasanaeth hwn yn gyfrinachol, sy’n golygu nad yw cynghorwyr yn dweud wrth unrhyw un yr hyn y sonnir amdano. Fodd bynnag, mewn amgylchiadau eithriadol, lle tybir eich bod chi neu eraill yn cael eu niweidio neu sydd mewn perygl o gael eu niweidio, gellir rhannu gwybodaeth. Fel rheol, fe’ch hysbysir os oes rhaid rhannu gwybodaeth gyda thrydydd parti.

Mae cwnsela ar-lein Area 43 Yma i Chi yn wasanaeth rhad ac am ddim sy’n cael ei wneud yn bosibl gyda chymorth gan Gynnal y Cardi a Bwrdd Prifysgol Hywel Dda.

Cysylltwch â ni am yr hyn y gallwn ei gynnig – e-bostiwch counselling@area43.co.uk

Ffon am Dim: 0800 0385778

Ffoniwch ni am sgwrs am yr hyn y medrwn ei gynnig

Ffurflen Gofrestru cwnsela ar-lein

Nodwch fod y gwasanaeth yma ar gael i breswylwyr Ceredigion a Sir Benfro yn unig.


Dolenni
samaritans logo

Samaritans

childline

Childline

Papyrus Hopeline

Papyrus

YoungMinds Crisis Messenger

YoungMinds Crisis Messenger

CALM_Logo

CALM

CALL Helpline

C.A.L.L

 

Ceredigion logo 2

CYC LOGO 2

EAFRD & LEADER logo jpeg