Sally headshot

SALLY JONES

PRIF SWYDDOG GWEITHREDOL

Rwyf wedi gweithio yn Area 43, mewn un swydd neu’r llall, bron o’r dechrau’n deg. Rwyf wrth fy modd â’r heriau y daw pob dydd a theimlaf yn falch iawn cael arwain y fath dîm ymrwymedig a medrus o staff a gwirfoddolwyr. Rwy’n poeni’n arw am bobl ifanc ac yn gwybod bod Area 43 yn chwarae rhan yn eu helpu hwy i oresgyn rhwystrau ac i ennill eu potensial.

Fy nghyfrifoldeb innau yw sicrhau bod yr holl wasanaethau, cytundebau a phrosiectau sy’n cael eu rheoli gan Area 43 yn cael eu cyflwyno i safon broffesiynol, dryloyw ac atebol ac yr wyf innau, bob yn ail, yn atebol i Fwrdd ymrwymedig o Ymddiriedolwyr.

Rwyf wedi byw yn ardal Aberteifi am bron i 40 mlynedd ac wedi cyflawni fy uchelgais o fyw ble gallaf weld y môr o’r diwedd!

Hoff Hobïau

Mae gennyf ddiddordeb parhaus mewn hanes canoloesol a mwynhaf ddysgu pethau newydd ac ymweld â llefydd newydd.

Rhywbeth efallai nad ydych yn gwybod amdanaf

Mae gennyf 4 ŵyr, 3 cath (Tippex, Billy & Bobby) ac roeddwn arfer bod yn eithaf arswydus gyda bwa a saith. Rwy’n dwlu am flodau’r gwanwyn, heulwen yr haf a nofio yn y môr.

Hoff Bleserau

Coctels diddorol a chaws o bob math a disgrifiad!

Ryan headshot

RYAN DAVIES

RHEOLWR CYFFREDINOL

Y minnau sy’n cefnogi Sally, y Prif Swyddog Gweithredol gyda rheolaeth busnes ac ariannol y sefydliad, gan ddarparu adroddiadau i’r Ymddiriedolwyr a noddwyr, hefyd yn gweithio ar gynigion nawdd a thendrau. Rwyf wedi gweithio mewn rheolaeth busnes a chyllidol yn y sector elusennol am y 15 mlynedd diwethaf.

Gweithiaf yn agos gyda chwnsleriaid ein hysgolion a’u hysgolion a ddyrenir i ddarparu’r gwasanaeth gorau posib i bobl ifanc sy’n myned y ddarpariaeth. O fewn y ganolfan, rwy’n darparu cefnogaeth i’r tîm Galw i mewn ac wir yn mwynhau cyfarfod y bobl ifanc sy’n cysylltu gyda ni.

Hoff Fwyd

Unrhyw beth gyda chorizo neu bysgod.

Hoff Le Cerdded

Traeth Poppit gyda’r llanw mas.

Hoff Anifail

Fy nghi Border Terrier: Cych


Lisa headshot

LISA HEAD

RHEOLWR Y GANOLFAN

Ymunais ag Area 43 yn 2017, cyn hynny roedd fy nghefndir mwyaf mewn marchnata a rheoli digwyddiadau. Rwyf hefyd wedi bod yn Arweinydd Ieuenctid gwirfoddol gyda Chlwb Ieuenctid Llandudoch ers 2011. Yn ystod yr amser yma yn ogystal â rhedeg y clwb, trefnais a rheolais ŵyl gerddoriaeth fach a charnifalau cymunedol gyda cherddoriaeth byw hefyd!

Credaf ei bod hi’n bwysig i herio, yn ogystal â chefnogi pobl ifanc yr wyf yn gweithio gyda hwy, i’w helpu i werthfawrogi gwerth o roi ymdrech mewn i beth bynnag maent yn gobeithio ei gyflawni. Mae gweithio yn Area 43 yn dod â chyfrifoldebau newydd a materion gwahanol, ond fy mhrif nod yw’r un peth; i gynnig y gorau gallaf i bobl ifanc ac i roi’r grym iddynt gyflawni posibiliadau’r dyfodol.

Cyflawniadau mwyaf

Dechreuais astudio gyda’r Brifysgol Agored ym 2011, tra yr oeddwn yn magu dwy ferch fel mam sengl ac yn gweithio’n llawn amser. Rwyf wedi wynebu sawl trawma personol dros y blynyddoedd, ond drwy fod yn benderfynol iawn, llwyddais i oresgyn y trafferthion hynny a derbyniais Ddiploma Addysg Uwch (wedi ei seilio o amgylch gweithio gyda Phlant, Pobl Ifanc a Theuluoedd), a graddiais yn 2017.

Pwy sy’n eich ysbrydoli fwyaf?

Mae fy merched sy’n fy ysbrydoli i’n ddyddiol!

Rwyf hapusaf pan…

Rwy’n cerdded ar y traeth gyda fy nghi Bailey 😊

Dyfyniad sut yr wyf yn byw fy mywyd

“Life isn’t about waiting for the storm to pass, it’s about learning to dance in the rain!”

Vivian Greene


Becky headshot

REBECCA SIMMONS

GWEITHIWR CEFNOGI IEUENCTID

Mae’r mwyafrif o’m gwaith wedi ei ffocysu ar warchod/cefnogi pobl sy’n agored i niwed (yn bennaf oedolion, ond hefyd plant gydag anghenion cymleth), pun ai a fel gweithiwr, gwirfoddolwr neu hwylusydd eiriolaeth/ monitro grŵp. Rwy’n angerddol am hyrwyddo cynhwysiad a chredaf yn y cysyniad bod amrywiaeth yn gryfder ac o fudd i gymdeithas heddiw. Teimlaf yn freintiedig fy mod wedi derbyn peth hyfforddiant uwch yn y pwnc yma ac i fod hefyd wedi gweithio yn Ewrop drwy ddyfeisio dulliau hyfforddi ymwybyddiaeth arloesol ar gyfer ymarferwyr.

Mae gennyf ddiddordeb brwd mewn addysg ac mae gennyf gymhwyster mewn addysgu sydd wedi arwain i mi ddysgu nifer o grwpiau/unigolion amrywiol, yn cynnwys y rheini sydd fwyaf anodd eu cyrraedd, mewn nifer o amgylchiadau. Rwy’n arweinydd prosiect profiadol ac wedi helpu datblygu a chyflwyno nifer o brosiectau llwyddiannus, fel arfer ym maes celfyddydau ar gyfer datblygiad.

Hoff Hobïau

Mynd o amgylch mannau prydferth lleol yn aros am ddau gi Jack Russell brwnt sy’n hela cwningod i ddod ‘nôl ataf. Rwy’n caru teulu, ffilm a cherddoriaeth.

Rhywbeth efallai nad ydych yn gwybod amdana i

Y minnau yw’r hynaf o 8 o blant, ac mae bod yn chwaer fawr yn swydd naturiol yn fy mywyd! Rwyf hefyd wedi fy hyfforddi fel cogydd hyfforddedig – felly dewch mewn i’n gweld a gweld beth sydd yn y ffwrn I ginio 😉

Dyfyniad sut yr wyf yn byw fy mywyd

“Well done better than well said.” Jdenna


Carol headshot

CAROL ASHLING

GWEITHIWR CEFNOGI IEUENCTID

Dechreuais weithio yn Area 43 yn 2007 ac rwyf wrth fy modd bod fy swydd yn amrywiol ac yn newid drwy’r amser. Rwy’n hoff iawn o weithio’n uniongyrchol gyda phobl ifanc, yn cefnogi hwy i ymdopi gyda’r pwysau amrywiol maent yn eu hwynebu. Rwy’n cyflwyno nifer o wahanol fathau o hyfforddiant, yn achrededig ac yn anffurfiol, gweithgareddau celf a chrefft, yn hyrwyddo iechyd a lles ac addysgu sgiliau newydd. O fywyd dydd i ddydd yn y ganolfan galw i mewn prysur, gallaf ar un eiliad fod yn y gegin, yn coginio pryd o fwyd iach, a’r nesaf fod ar y cyfrifiadur yn gweinyddu prosiect sydd wedi cael ei ariannu gan Ewrop neu achrediad Agored Cymru. Mae pob dydd yn wahanol!

Rwy’n angerddol am helpu pobl ifanc i gredu yn hwy eu hunain.

Tu allan i’r gwaith, mae gennyf deulu mawr iawn, deg plentyn sydd wedi tyfu i fyny a phum ŵyr (hyd yn hyn!) a mwynhaf dreulio amser gyda hwy, ac mae gennyf gi Labrador mwyaf bendigedig sy’n fy nghadw’n brysur!

Cyflwyniadau mwyaf

Graddiais gyda Gradd Anrhydedd Dosbarth Cyntaf pan oeddwn yn 50 oed, a llwyddais yn fy mhrawf gyrru pan yr oeddwn yn 52, felly dwi’n ymwybodol iawn nad yw hi fyth yn rhyw hwyr i newid eich bywyd!

Rhywbeth efallai nad ydych yn gwybod amdana i

Cefais fy ngeni a fy magu yn Aberteifi ac es i’r ysgol yma, roeddwn yn athletwr brwd a mwynheais gelfyddydau perfformio. Wedi i mi briodi, treuliais nifer o flynyddoedd mewn amryw o lefydd, yn cynnwys 10 mlynedd yn byw yn India, cyn i mi ddychwelyd i’m gwreiddiau.

Dyfyniad sut yr wyf yn byw fy mywyd

“Life is not measured by the number of breaths you take, but by the moments that take your breath away” Maya Angelou


Lorraine Headshot

RACHEL DAVIES-LEWIS

GWEITHIWR CEFNOGI IEUENCTID

Ymunais â thîm Area 43 ym mis Medi 2018, ac roeddwn yn hynod falch cael dychwelyd i rôl cefnogi yn fy nghymuned wedi i mi dreulio chwe mis yn dysgu Saesneg ym Manila. Rwyf wedi treulio’r mwyafrif o’m mywyd gwaith yn gweithio gyda phobl bregus wedi i mi gwblhau Diploma Astudiaethau Cymdeithasol yn 2011. Rwyf wedi gweithio’n bennaf gyda phobl ifanc yng Ngheredigion sy’n cael eu heffeithio gan ddigartrefedd, a dyna pryd wnes i wir ddeall y sbectrwm llawn o faterion sy’n wynebu pobl ifanc. Rwyf nawr yn teimlo’n eithaf angerddol am roi grym i bobl ifanc i siarad drostynt eu hunain a cheisio codi ymwybyddiaeth am faterion cyfredol a newidiadau i wasanaethau a pholisïau a fedrai effeithio ar eu hiechyd a’u lles.

Enillais gymwysterau pellach mewn Cwnsela Adlerian, Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Ymarfer Tai ac ymgymerais ag amrywiaeth eang o hyfforddiant, a rhai ohonynt yn cynnwys cymorth cyntaf iechyd meddwl, ymagweddau adferol wrth ymgysylltu â’r teulu, camddefnyddio sylweddau ac ymwybyddiaeth awtistiaeth, y cyfan oll yn fy nghefnogi yn fy rôl fel Gweithiwr Cefnogi Ieuenctid.

Hoff Hobi

Ysgrifennu Barddoniaeth sy’n Deffro’r Enaid a mynd ar anturiaethau (cadw fy mhlentyn mewnol yn fyw).

Rhywbeth na allech chi ei wybod

Yn dilyn fy amser yn addysgu grŵp o blant ar y stryd ym Manila, rwy’n ysgrifennu llyfr barddoniaeth am eu heriau beunyddiol.

Rydw i’n hapusaf

Pan yr wyf yn gwylio fy nghi yn rhedeg ar y traeth, gan weld ei glustiau’n tasgu i fyny ac i lawr. Mae hyn yn toddi fy nghalon.


Lorraine Headshot

LORRAINE SHERMAN

CLINICAL DIRECTOR

Fe wnes i ddechrau yn Area 43 fel cynghorydd i bobl ifanc. Ar ôl dod yn oruchwyliwr ac addysgu cwnsela yn y Coleg lleol, rwyf bellach yn goruchwylio Cynghorwyr Ysgolion Sir Gaerfyrddin ac yn
rhedeg grŵp ar gyfer cwnselwyr Ceredigion.

Gweithiaf yn agos gyda’r holl gynghorwyr, gan gynnwys y cynghorydd sy’n gweithio yn Area 43. Rydym yn cynnal cyfarfodydd rheolaidd, mewn man cyfrinachol ac yn trafod materion sy’n codi gyda phobl ifanc mewn cwnsela.

Gyda’n gilydd, rydym yn gweithio allan y ffordd fwyaf moesegol ymlaen at y canlyniadau gorau posibl.

Mae’n hanfodol dod o hyd i gydbwysedd rhwng parchu preifatrwydd cleientiaid ifanc a gwybod pryd mae angen i ni rannu gwybodaeth er mwyn cadw pobl ifanc yn ddiogel.

Y Cyflawniad Mwyaf

Ysgrifennu llyfr llwyddiannus, a gyhoeddwyd gan Sage. ‘Skills in Counselling and Psychotherapy with Children and Young People’.

Hoff anifail

Red, fy Labradoodle sydd bob amser yn dathlu bywyd.

Rhywbeth na fyddech efallai’n gwybod amdanaf

Teithiais yn Affrica ac yn awr, gyda grŵp o ffrindiau, rwyf yn cefnogi plant i fynd i’r ysgol a mam i hyfforddi fel athro yn Zimbabwe. Rwyf wrth fy modd â barddoniaeth Dylan Thomas ac yn ymarfer Myfyrdod Mindfulness.


Bwrdd o Ymddiriedolwyr

Mae ein Bwrdd o Ymddiriedolwyr yn cynnwys nifer o bobl uchel eu parch a phroffesiynol sy’n ymrwymedig i wella bywydau pobl ifanc, yn bennaf rhwng 16-25 oed, yn ein cymuned a’r ardal gyfagos, maent yn cymryd eu cyfrifoldebau wir ddifrif ac yn rhoi o’u hamser yn rhad ac am ddim ar sail gwirfoddol.

Counselling Team

Mae gennym dîm o gwnsleriaid gwrywaidd a benywaidd sy’n gallu cynnig cwnsela’n ddwyieithog drwy Wasanaeth Cwnsela Ar Sail Ysgolion yng Ngheredigion a Sir Gâr, rydym hefyd yn gallu cynnig cwnsleriaid gwirfoddol yn ein Canolfan yn Aberteifi. Mae ein holl gwnsleriaid yn dal cymwysterau cwnsela cydnabyddedig fyny i o leiaf lefel gradd, gydag ychwanegiad o hyfforddiant arbenigol yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc. Mae’n ofynnol iddynt hefyd fod yn Aelodau o BACP (British Association for Counselling and Psychotherapy) neu gywerth.