SALLY JONES

PRIF SWYDDOG GWEITHREDOL

Rwyf wedi gweithio yn Area 43, mewn un swydd neu’r llall, bron o’r dechrau’n deg. Rwyf wrth fy modd â’r heriau y daw pob dydd a theimlaf yn falch iawn cael arwain y fath dîm ymrwymedig a medrus o staff a gwirfoddolwyr. Rwy’n poeni’n arw am bobl ifanc ac yn gwybod bod Area 43 yn chwarae rhan yn eu helpu hwy i oresgyn rhwystrau ac i ennill eu potensial.

Fy nghyfrifoldeb innau yw sicrhau bod yr holl wasanaethau, cytundebau a phrosiectau sy’n cael eu rheoli gan Area 43 yn cael eu cyflwyno i safon broffesiynol, dryloyw ac atebol ac yr wyf innau, bob yn ail, yn atebol i Fwrdd ymrwymedig o Ymddiriedolwyr.

Rwyf wedi byw yn ardal Aberteifi am bron i 40 mlynedd ac wedi cyflawni fy uchelgais o fyw ble gallaf weld y môr o’r diwedd!

Hoff Hobïau

Mae gennyf ddiddordeb parhaus mewn hanes canoloesol a mwynhaf ddysgu pethau newydd ac ymweld â llefydd newydd.

Rhywbeth efallai nad ydych yn gwybod amdanaf

Mae gennyf 4 ŵyr, 2 cath (Billy & Bobby) ac roeddwn arfer bod yn eithaf arswydus gyda bwa a saith. Rwy’n dwlu am flodau’r gwanwyn, heulwen yr haf a nofio yn y môr.

Hoff Bleserau

Coctels diddorol a chaws o bob math a disgrifiad!

RYAN DAVIES

RHEOLWR CYFFREDINOL

Y minnau sy’n cefnogi Sally, y Prif Swyddog Gweithredol gyda rheolaeth busnes ac ariannol y sefydliad, gan ddarparu adroddiadau i’r Ymddiriedolwyr a noddwyr, hefyd yn gweithio ar gynigion nawdd a thendrau. Rwyf wedi gweithio mewn rheolaeth busnes a chyllidol yn y sector elusennol am y 15 mlynedd diwethaf.

Gweithiaf yn agos gyda chwnsleriaid ein hysgolion a’u hysgolion a ddyrenir i ddarparu’r gwasanaeth gorau posib i bobl ifanc sy’n myned y ddarpariaeth. O fewn y ganolfan, rwy’n darparu cefnogaeth i’r tîm Galw i mewn ac wir yn mwynhau cyfarfod y bobl ifanc sy’n cysylltu gyda ni.

Hoff Fwyd

Unrhyw beth gyda chorizo neu bysgod.

Hoff Le Cerdded

Traeth Poppit gyda’r llanw mas.

Hoff Anifail

Fy nghi Border Terrier: Cych


LISA HEAD

RHEOLWR GWASANAETHAU

Ymunais ag Area 43 yn 2017, cyn hynny roedd fy nghefndir mwyaf mewn marchnata a rheoli digwyddiadau. Rwyf hefyd wedi bod yn Arweinydd Ieuenctid gwirfoddol gyda Chlwb Ieuenctid Llandudoch ers 2011. Yn ystod yr amser yma yn ogystal â rhedeg y clwb, trefnais a rheolais ŵyl gerddoriaeth fach a charnifalau cymunedol gyda cherddoriaeth byw hefyd!

Credaf ei bod hi’n bwysig i herio, yn ogystal â chefnogi pobl ifanc yr wyf yn gweithio gyda hwy, i’w helpu i werthfawrogi gwerth o roi ymdrech mewn i beth bynnag maent yn gobeithio ei gyflawni. Mae gweithio yn Area 43 yn dod â chyfrifoldebau newydd a materion gwahanol, ond fy mhrif nod yw’r un peth; i gynnig y gorau gallaf i bobl ifanc ac i roi’r grym iddynt gyflawni posibiliadau’r dyfodol.

Cyflawniadau mwyaf

Dechreuais astudio gyda’r Brifysgol Agored ym 2011, tra yr oeddwn yn magu dwy ferch fel mam sengl ac yn gweithio’n llawn amser. Rwyf wedi wynebu sawl trawma personol dros y blynyddoedd, ond drwy fod yn benderfynol iawn, llwyddais i oresgyn y trafferthion hynny a derbyniais Ddiploma Addysg Uwch (wedi ei seilio o amgylch gweithio gyda Phlant, Pobl Ifanc a Theuluoedd), a graddiais yn 2017.

Pwy sy’n eich ysbrydoli fwyaf?

Mae fy merched sy’n fy ysbrydoli i’n ddyddiol!

Rwyf hapusaf pan…

Rwy’n cerdded ar y traeth gyda fy nghi Bailey 😊

Dyfyniad sut yr wyf yn byw fy mywyd

“Life isn’t about waiting for the storm to pass, it’s about learning to dance in the rain!”

Vivian Greene


ANGELA THOMAS

GWEITHIWR CEFNOGI IEUENCTID

Rwyf wedi treulio’r mwyafrif o’m bywyd gwaith yn arlwyo neu ym myd celf a dylunio. Rwyf bob amser wedi byw yn Aberteifi neu yn yr ardal gyfagos. Roeddwn i’n arfer bod yn gleient i Area 43 yn ôl yn 1999-2006! Rwyf wedi cael llawer o frwydrau bywyd go iawn dros y blynyddoedd, yn ystod rhai o’r cyfnodau hyn roedd Area 43 a’i staff yn gymaint o gefnogaeth ac yn llythrennol yn ‘achubwyr bywyd.’

Rwy’n unigolyn cydnerth, gyda meddwl eang a chredaf y gall unrhyw berson ifanc oresgyn a chyrraedd ei wir botensial, waeth beth fo’i faterion yn y gorffennol neu’r presennol, gyda’r anogaeth a’r gefnogaeth gywir; mae bob amser llwybr i symud ymlaen. Gwirfoddolaf fel Dirprwy Stiward Pwynt Cymorth ar gyfer Gŵyl Glastonbury. Yn flynyddol mae ein tîm yn codi arian ar gyfer ein helusen ddewisedig ‘Children of Chernobyl’.

Mae fy mrwdfrydedd mewnol a’m penderfyniad i oresgyn rhwystrau a darparu cefnogaeth yn deillio o’r cariad sydd gennyf ar gyfer fy 2 blentyn.

Hobïau a Diddordebau

Rwy’n mwynhau popeth creadigol, mae gennyf wir ddiddordeb mewn cynllunio, boed yn wisg, addurno, unrhyw beth a phopeth mewn gwirionedd! Ar hyn o bryd rwy’n dysgu sut i weldio, gyda’r bwriad o greu cerfluniau celf o fetel.

Pethau rwy’n eu caru
  • Paella
  • Gwin coch
  • Treulio amser gyda ffrindiau a theulu
  • Gwersylla & wâcs yn yr awyr agored gyda 3 ci defaid dwl
Dyfyniad sut yr wyf yn byw fy mywyd

‘The past can hurt, but the way I see it you can either run from it or learn from it.’  – Rafiki (The Lion King)


Lorraine Headshot

LORRAINE SHERMAN

CLINICAL DIRECTOR

Fe wnes i ddechrau yn Area 43 fel cynghorydd i bobl ifanc. Ar ôl dod yn oruchwyliwr ac addysgu cwnsela yn y Coleg lleol, rwyf bellach yn goruchwylio Cynghorwyr Ysgolion Sir Gaerfyrddin ac yn rhedeg grŵp ar gyfer cwnselwyr Ceredigion.

Gweithiaf yn agos gyda’r holl gynghorwyr, gan gynnwys y cynghorydd sy’n gweithio yn Area 43. Rydym yn cynnal cyfarfodydd rheolaidd, mewn man cyfrinachol ac yn trafod materion sy’n codi gyda phobl ifanc mewn cwnsela.

Gyda’n gilydd, rydym yn gweithio allan y ffordd fwyaf moesegol ymlaen at y canlyniadau gorau posibl.

Mae’n hanfodol dod o hyd i gydbwysedd rhwng parchu preifatrwydd cleientiaid ifanc a gwybod pryd mae angen i ni rannu gwybodaeth er mwyn cadw pobl ifanc yn ddiogel.

Y Cyflawniad Mwyaf

Ysgrifennu llyfr llwyddiannus, a gyhoeddwyd gan Sage. ‘Skills in Counselling and Psychotherapy with Children and Young People’.

Hoff anifail

Red, fy Labradoodle sydd bob amser yn dathlu bywyd.

Rhywbeth na fyddech efallai’n gwybod amdanaf

Teithiais yn Affrica ac yn awr, gyda grŵp o ffrindiau, rwyf yn cefnogi plant i fynd i’r ysgol a mam i hyfforddi fel athro yn Zimbabwe. Rwyf wrth fy modd â barddoniaeth Dylan Thomas ac yn ymarfer Myfyrdod Mindfulness.


Bwrdd o Ymddiriedolwyr

Mae ein Bwrdd o Ymddiriedolwyr yn cynnwys nifer o bobl uchel eu parch a phroffesiynol sy’n ymrwymedig i wella bywydau pobl ifanc, yn bennaf rhwng 16-25 oed, yn ein cymuned a’r ardal gyfagos, maent yn cymryd eu cyfrifoldebau wir ddifrif ac yn rhoi o’u hamser yn rhad ac am ddim ar sail gwirfoddol.

Counselling Team

Mae gennym dîm o gwnsleriaid gwrywaidd a benywaidd sy’n gallu cynnig cwnsela’n ddwyieithog drwy Wasanaeth Cwnsela Ar Sail Ysgolion yng Ngheredigion a Sir Gâr, rydym hefyd yn gallu cynnig cwnsleriaid gwirfoddol yn ein Canolfan yn Aberteifi. Mae ein holl gwnsleriaid yn dal cymwysterau cwnsela cydnabyddedig fyny i o leiaf lefel gradd, gydag ychwanegiad o hyfforddiant arbenigol yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc. Mae’n ofynnol iddynt hefyd fod yn Aelodau o BACP (British Association for Counselling and Psychotherapy) neu gywerth.