RACHAEL EAGLES

PRIF SWYDDOG GWEITHREDOL

Ymunais ag Area 43 fel Prif Swyddog Gweithredol yn 2021, yn dilyn amryw o swyddi Prif Swyddog Gweithredol yn y sector elusennol am dros ddegawd. Fy rôl i yw gweithio gyda’n bwrdd ymddiriedolwyr i helpu i lunio, dylunio a darparu gwasanaethau. Rwy’n cael fy ngyrru’n gryf gan fy ngwerthoedd ac ethos, ac yn ceisio gwreiddio’r rhain yn ein gwasanaethau er mwyn sicrhau y caiff anghenion y bobl ifanc eu harwain gan angen ac eu bod yn gydgynhyrchiol, gan weithio â phobl ifanc i sicrhau bod gwasanaethau ‘gan bobl ifanc, i bobl ifanc’.

Hobïau:

Rwy’n hyfforddwr personol cymwys, ac yn fy amser hamdden byddwch yn fy narganfod yn fy nghartref sydd wedi ei addasu’n llawn ar gyfer cryfhau’r corff.

Pethau dwi’n eu caru:

Fy mechgyn a’m ffrindiau gorau

 

Y filodfa:

Mae gennym gath (Rar Rar), cwningen tŷ (Lord Chicken Nuggets), dau bysgodyn (Black Ice a Strawberry) a dau gi hyfryd (un ohonynt yw ci therapi Area 43, Maisy, a’i ffrind Monty.

Bwyd: Fel mae’r tîm yma’n nodi …. Dwi’n bwyta llawer!

Dyfyniad pwysig yn fy mywyd:

“Don’t waste your time on Jealousy, sometimes you are ahead, sometimes you are behind, the race is long, and In the end its only with yourself”

 

RYAN DAVIES

RHEOLWR CYFFREDINOL

Y minnau sy’n cefnogi Sally, y Prif Swyddog Gweithredol gyda rheolaeth busnes ac ariannol y sefydliad, gan ddarparu adroddiadau i’r Ymddiriedolwyr a noddwyr, hefyd yn gweithio ar gynigion nawdd a thendrau. Rwyf wedi gweithio mewn rheolaeth busnes a chyllidol yn y sector elusennol am y 15 mlynedd diwethaf. O fewn y ganolfan, rwy’n darparu cefnogaeth i’r tîm Galw i mewn ac wir yn mwynhau cyfarfod y bobl ifanc sy’n cysylltu gyda ni.

Hoff Fwyd

Unrhyw beth gyda chorizo neu bysgod.

Hoff Le Cerdded

Traeth Poppit gyda’r llanw mas.

Hoff Anifail

Fy nghi: Blue


 

LISA HEAD

RHEOLWR GWASANAETHAU

Ymunais ag Area 43 yn 2017, cyn hynny roedd fy nghefndir mwyaf mewn marchnata a rheoli digwyddiadau. Rwyf hefyd wedi bod yn Arweinydd Ieuenctid gwirfoddol gyda Chlwb Ieuenctid Llandudoch ers 2011. Yn ystod yr amser yma yn ogystal â rhedeg y clwb, trefnais a rheolais ŵyl gerddoriaeth fach a charnifalau cymunedol gyda cherddoriaeth byw hefyd!

Credaf ei bod hi’n bwysig i herio, yn ogystal â chefnogi pobl ifanc yr wyf yn gweithio gyda hwy, i’w helpu i werthfawrogi gwerth o roi ymdrech mewn i beth bynnag maent yn gobeithio ei gyflawni. Mae gweithio yn Area 43 yn dod â chyfrifoldebau newydd a materion gwahanol, ond fy mhrif nod yw’r un peth; i gynnig y gorau gallaf i bobl ifanc ac i roi’r grym iddynt gyflawni posibiliadau’r dyfodol.

Cyflawniadau mwyaf

Dechreuais astudio gyda’r Brifysgol Agored ym 2011, tra yr oeddwn yn magu dwy ferch fel mam sengl ac yn gweithio’n llawn amser. Rwyf wedi wynebu sawl trawma personol dros y blynyddoedd, ond drwy fod yn benderfynol iawn, llwyddais i oresgyn y trafferthion hynny a derbyniais Ddiploma Addysg Uwch (wedi ei seilio o amgylch gweithio gyda Phlant, Pobl Ifanc a Theuluoedd), a graddiais yn 2017.

Pwy sy’n eich ysbrydoli fwyaf?

Mae fy merched sy’n fy ysbrydoli i’n ddyddiol!

Rwyf hapusaf pan…

Rwy’n cerdded ar y traeth gyda fy nghi Bailey 😊

Dyfyniad sut yr wyf yn byw fy mywyd

“Life isn’t about waiting for the storm to pass, it’s about learning to dance in the rain!” Vivian Greene


 

ANDREA GREEN

CYDLYNYDD CWNSELA

Ymunais ag Area 43 yn 2021, ar ôl gweithio yn y sector cam-drin domestig am dros ddegawd yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc. Mae gen i angerdd yn gweithio gyda phobl ifanc ac wrth fy modd yn gweithio fel rhan o dîm mor wych. Mae fy rôl yn cynnwys gweithio gyda chwnselwyr ac ysgolion i sicrhau bod y gwasanaeth yn rhedeg mor llyfn â phosib, ac fel rheol fi yw’r un sy’n ateb y ffonau yn y swyddfeydd, ac eithrio ddydd Mercher, sef fy niwrnod i ffwrdd o’r gwaith, lle gellir dod o hyd i mi yn gofalu am fy mam mewn oed ac ŵyr yr hefyd, Ivar.

Hobïau:

Ar hyn o bryd rwy’n ymchwilio i’m coeden deulu
Cerdded y cŵn gyda’r teulu

Pethau dwi’n eu caru:
  • Y môr
  • Siocled
  • Darllen
Dyfyniad pwysig yn fy mywyd:

“Believe you can and you are already halfway there” Theodore Roosevelt


 

ANGELA THOMAS

GWEITHIWR CEFNOGI IEUENCTID

Rwyf wedi treulio’r mwyafrif o’m bywyd gwaith yn arlwyo neu ym myd celf a dylunio. Rwyf bob amser wedi byw yn Aberteifi neu yn yr ardal gyfagos. Roeddwn i’n arfer bod yn gleient i Area 43 yn ôl yn 1999-2006! Rwyf wedi cael llawer o frwydrau bywyd go iawn dros y blynyddoedd, yn ystod rhai o’r cyfnodau hyn roedd Area 43 a’i staff yn gymaint o gefnogaeth ac yn llythrennol yn ‘achubwyr bywyd.’

Rwy’n unigolyn cydnerth, gyda meddwl eang a chredaf y gall unrhyw berson ifanc oresgyn a chyrraedd ei wir botensial, waeth beth fo’i faterion yn y gorffennol neu’r presennol, gyda’r anogaeth a’r gefnogaeth gywir; mae bob amser llwybr i symud ymlaen. Gwirfoddolaf fel Dirprwy Stiward Pwynt Cymorth ar gyfer Gŵyl Glastonbury. Yn flynyddol mae ein tîm yn codi arian ar gyfer ein helusen ddewisedig ‘Children of Chernobyl’.

Mae fy mrwdfrydedd mewnol a’m penderfyniad i oresgyn rhwystrau a darparu cefnogaeth yn deillio o’r cariad sydd gennyf ar gyfer fy 2 blentyn.

Hobïau a Diddordebau:

Rwy’n mwynhau popeth creadigol, mae gennyf wir ddiddordeb mewn cynllunio, boed yn wisg, addurno, unrhyw beth a phopeth mewn gwirionedd! Ar hyn o bryd rwy’n dysgu sut i weldio, gyda’r bwriad o greu cerfluniau celf o fetel.

Pethau rwy’n eu caru
  • Paella
  • Gwin coch
  • Treulio amser gyda ffrindiau a theulu
  • Gwersylla & wâcs yn yr awyr agored gyda 3 ci defaid dwl
Dyfyniad sut yr wyf yn byw fy mywyd:

‘The past can hurt, but the way I see it you can either run from it or learn from it.’  – Rafiki (The Lion King)


 

LORRAINE SHERMAN

CLINICAL DIRECTOR

Fe wnes i ddechrau yn Area 43 fel cynghorydd i bobl ifanc. Ar ôl dod yn oruchwyliwr ac addysgu cwnsela yn y Coleg lleol, rwyf bellach yn goruchwylio Cynghorwyr Ysgolion Sir Gaerfyrddin ac yn rhedeg grŵp ar gyfer cwnselwyr Ceredigion.

Gweithiaf yn agos gyda’r holl gynghorwyr, gan gynnwys y cynghorydd sy’n gweithio yn Area 43. Rydym yn cynnal cyfarfodydd rheolaidd, mewn man cyfrinachol ac yn trafod materion sy’n codi gyda phobl ifanc mewn cwnsela.

Gyda’n gilydd, rydym yn gweithio allan y ffordd fwyaf moesegol ymlaen at y canlyniadau gorau posibl.

Mae’n hanfodol dod o hyd i gydbwysedd rhwng parchu preifatrwydd cleientiaid ifanc a gwybod pryd mae angen i ni rannu gwybodaeth er mwyn cadw pobl ifanc yn ddiogel.

Y Cyflawniad Mwyaf:

Ysgrifennu llyfr llwyddiannus, a gyhoeddwyd gan Sage. ‘Skills in Counselling and Psychotherapy with Children and Young People’.

Hoff anifail:

Red, fy Labradoodle sydd bob amser yn dathlu bywyd.

Rhywbeth na fyddech efallai’n gwybod amdanaf:

Teithiais yn Affrica ac yn awr, gyda grŵp o ffrindiau, rwyf yn cefnogi plant i fynd i’r ysgol a mam i hyfforddi fel athro yn Zimbabwe. Rwyf wrth fy modd â barddoniaeth Dylan Thomas ac yn ymarfer Myfyrdod Mindfulness.


Counselling Team

Mae gennym dîm o gwnsleriaid gwrywaidd a benywaidd sy’n gallu cynnig cwnsela’n ddwyieithog drwy Wasanaeth Cwnsela Ar Sail Ysgolion yng Ngheredigion a Sir Gâr, rydym hefyd yn gallu cynnig cwnsleriaid gwirfoddol yn ein Canolfan yn Aberteifi. Mae ein holl gwnsleriaid yn dal cymwysterau cwnsela cydnabyddedig fyny i o leiaf lefel gradd, gydag ychwanegiad o hyfforddiant arbenigol yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc. Mae’n ofynnol iddynt hefyd fod yn Aelodau o BACP (British Association for Counselling and Psychotherapy) neu gywerth.

Bwrdd o Ymddiriedolwyr

Mae ein Bwrdd o Ymddiriedolwyr yn cynnwys nifer o bobl uchel eu parch a phroffesiynol sy’n ymrwymedig i wella bywydau pobl ifanc, yn bennaf rhwng 16-25 oed, yn ein cymuned a’r ardal gyfagos, maent yn cymryd eu cyfrifoldebau wir ddifrif ac yn rhoi o’u hamser yn rhad ac am ddim ar sail gwirfoddol.