area43 Internet

Mae Area 43 yn rhedeg ‘Canolfan galw i mewn’ o’n hwb gweinyddol yn Aberteifi. Rydym yn darparu amgylchedd diogel, anffurfiol, gofalgar, anwahaniaethol ac nad yw’n barnu ble gall pobl ifanc (oed 16-25) gymdeithasu gyda’u cyfoedion a chael mynediad at ystod o wybodaeth o ansawdd a chefnogaeth oddi wrth staff hyfforddedig a phrofiadol.

Mae’r ganolfan yn darparu diodydd cynnes am ddim, bwyd cymorthdaledig a chaffi rhyngrwyd. Mae hefyd gennym ystod o weithgareddau deniadol sy’n cael eu cyflwyno mewn amgylchedd anffurfiol.

Mae’r rhain yn cynnwys nifer o fathau o Gelf a Chrefft a gweithgareddau Datblygu Personol fel Adeiladu Hyder, Sgiliau Cyfathrebu, Llythrennedd Emosiynol a Sgiliau Bywyd Ymarferol.

Mae Area 43 yn ganolfan hyfforddi cofrestredig Agored Cymru, sy’n caniatáu i ni gynnig achrediad am ystod o’r gweithgareddau yma.

Rydym yn cynnig gwasanaeth cwnsela proffesiynol a chyfrinachol llawn i unrhyw berson ifanc 16-25 mlwydd oed yn ein canolfan yn Aberteifi. Mae Area 43 hefyd yn cytundebu gyda Chyngor Sir Gâr a Cheredigion i gyflwyno Gwasanaeth Cwnsela Ar Sail Ysgolion i holl bobl ifanc oed ysgol uwchradd a disgyblion ysgolion cynradd blwyddyn 6 ar gyfer y ddwy sir.

 

area43 cooking

 

“ Roedd hi’n braf cael gwybod fy mod i unwaith yr wythnos yn gallu siarad â rhywun, roedd modd i mi ganolbwyntio ar fy ngwaith ysgol yn lle poeni am bethau a oedd ar fy meddwl a dysgais sut i helpu fy hun a chael mwy o hyder ”

 

“ Fe wnaeth fy helpu troi fy rhagolwg ar bethau a theimlaf lawer hapusach am fy hun a pherthnasau gyda phobl eraill o’m cwmpas ”

 

Agored Cymru

 

area43 writing & drawing