Cyfeirio Cwnsela i Ysgolion

Darllenwch y rhestr wirio yn ofalus os gwelwch yn dda, yna ewch ymlaen i’r Ffurflen gyfeirio isod, cwbwlhewch a gwasgwch cyflwyno.

Os bydd plentyn neu person ifanc yn gofyn am gwnsela neu os bydd rhiant neu aelod staff wedi adnabod y gallai cwnsela fod o gymorth i lesiant y plentyn, mae angen amlinellu beth yn union yw cwnsela:

Mae’n bwysig i siarad â’r rhiant /gofalwr a’r plentyn/person ifanc, gan ddefnyddio iaith bwrpasol am eu hoedran a dealltwriaeth.

Cliciwch ar y ddolen Gwybodaeth Cwnsela ar gyfer Oedolion & Phlant isod i gael mynediad i’r adnoddau.

  1. Rhowch wybodaeth i blentyn ar lafar oddi wrth daflen wybodaeth Area 43 (Gwybodaeth i Blant a Phobl Ifanc) a chopi i fynd i ffwrdd â hwy.
  1. Mae gan Area 43 daflen wybodaeth ar gyfer Rhieni & Gofalwyr ac ar gyfer Staff Ysgol.

 

Y drefn arferol yw bod y plentyn yn cael ei weld/gweld gan y cwnsler sydd â chyswllt â’r ysgol uwchradd y bydd y plentyn yn ei mynychu maes o law.

Rhestr wirio am gyfeirio plentyn neu berson ifanc am gwnsela

Cyn y gall Area 43 gychwyn ar y broses gwnsela, bydd angen y wybodaeth ganlynol arnom a rhaid i weithdrefnau penodol fod wedi eu cwblhau:

  1. Enw ac oedran y plentyn/person ifanc
  2. Enw’r ysgol uwchradd y bydd ef/hi yn ei mynychu ym Mlwyddyn 7 (os yn berthnasol)
  3. Manylion am unrhyw asiantaethau eraill a allai fod yn gweithio gyda’r plentyn
  4. Cadarnhad bod rhywun wedi siarad â’r plentyn a’i fod ef/hi wedi esbonio beth yw cwnsela
  5. Cadarnhad bod y plentyn yn cytuno i weld y cynghorydd
  6. Caniatâd ysgrifenedig oddi wrth y rhieni ar gyfer blwyddyn 6 ac iau ac eraill mewn rhai amgylchiadau

 

Mae pob croeso i chi gysylltu â Lisa Head ar 01239 614566 os oes angen manylion pellach arnoch, neu os oes gennych unrhyw ymholiadau.