Cyfeirio Cwnsela i Ysgolion Gynradd

Darllenwch y rhestr wirio yn ofalus os gwelwch yn dda, ewch ymlaen i’r ffurflen gyfeirio isod, cwbwlhewch a gwasgwch submit

Rhestr wirio am cyfeirio plentyn Blwyddyn 6 am gwnsela

Os bydd plentyn yn gofyn am gwnsela neu os bydd rhiant neu aelod staff wedi nodi y gallai cwnsela fod o gymorth i les y plentyn, mae angen amlinellu beth yn union yw cwnsela:

Mae’n bwysig i siarad â’r rhiant /gofalwr a’r plentyn, gan ddefnyddio iaith bwrpasol am eu hoedran a dealltwriaeth, cliciwch ar y ddolen Gwybodaeth Cwnsela i Oedolion & Phlant isod i fyned yr adnoddau mynediad.

  1. Rhowch wybodaeth i blentyn ar lafar oddi wrth daflen wybodaeth Area 43 (Gwybodaeth i Blant a Phobl Ifanc) a chopi i’w chludo i ffwrdd.
  2. Mae gan Area 43 daflen wybodaeth (Gwybodaeth Cwnsela I Rieni & Gofalwyr), sydd ar gael os oes ei angen.

Y drefn arferol yw bod y plentyn yn cael ei weld/gweld gan y cwnsler sydd â chyswllt â’r ysgol uwchradd y bydd y plentyn yn ei mynychu maes o law.

Cyn y gall Area 43 gychwyn ar y broses gwnsela gyda disgybl o Flwyddyn 6, bydd angen y wybodaeth ganlynol arnom a rhaid i weithdrefnau penodol fod wedi eu cwblhau:

  1. Enw ac oedran y plentyn
  2. Enw’r ysgol uwchradd y bydd e/hi yn ei mynychu ym Mlwyddyn 7
  3. Manylion am unrhyw asiantaethau eraill all fod yn gweithio gyda’r plentyn
  4. Cadarnhad bod rhywun wedi siarad â’r plentyn a’i fod e/hi wedi esbonio beth yw cwnsela
  5. Cadarnhad bod y plentyn yn cytuno i weld y cynghorydd
  6. Caniatâd ysgrifenedig oddi wrth y rhieni

Mae pob croeso i chi gysylltu â Sally Jones neu Ryan Davies ar 01239 614566 os bydd angen manylion pellach arnoch, neu os bydd gennych unrhyw ymholiadau.